Van transitie naar transformatie. Hoe stimuleer je cultuurverandering op de werkvloer?

Door: Janneke Kersbergen | datum: 17 november 2016

De huidige transities in het sociaal domein vragen om een transformatie. Je als professional en als organisatie blijvend ontwikkelen, is onlosmakelijk verbonden met het succes van de organisatie. Maar hoe zorg je ervoor dat veranderingen op de werkvloer beklijven? Hoe stimuleer je blijvende cultuurverandering? De lerende organisatie biedt perspectief.

Training Non-verbale Communicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van transitie naar transformatie

De transities in zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang hebben veel veranderingen teweeg gebracht.

Veel taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld van de landelijke naar gemeentelijke overheid. Korte lijnen en integrale teams moeten leiden tot meer effectiviteit en lagere kosten. Er is meer aandacht voor wat mensen zelf kunnen en willen, daarbij ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. De nadruk ligt op maatwerk, zelf- of samenredzaamheid en eigen kracht. Dit zie je ook terug in organisaties. Medewerkers krijgen meer zeggenschap, steeds meer teams worden zelfsturend en er ontstaat meer ruimte voor professionele autonomie.

Dit vraagt om andere, nieuwe manieren van werken.

Nieuwe competenties

Van professionals wordt veel gevraagd in deze nieuwe context. Zij moeten een andere bril opzetten en vanzelfsprekendheden loslaten. Meer risico aanvaarden. Oude werkwijzen loslaten en ruimte creëren voor een nieuwe aanpak, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Bewust omgaan met de toegenomen professionele autonomie. Hun professionele handelen toetsen door te leren en reflecteren. Dit handelen kunnen verantwoorden. En leren omgaan met deze toegenomen verantwoordelijkheid.

Voor leidinggevenden betekent dit dat zij op hun medewerkers moeten durven vertrouwen. Er zijn minder regels en er is meer ruimte – op alle niveaus. Dit vraagt om goede relaties, waarin problemen en kansen bespreekbaar zijn. Waarin medewerkers gestimuleerd worden om eigen regie te voeren. Waarin leidinggevenden openstaan voor vragen en feedback vanaf de werkvloer. Relaties die open en gelijkwaardig zijn. Die motivatie, leren en empowerment stimuleren.

Dit vraagt om een cultuurverandering.

Maar hoe zorg je ervoor dat veranderingen op de werkvloer beklijven? Hoe stimuleer je blijvende cultuurverandering?

De lerende organisatie

Professionals stimuleren om in hun eigen kracht te komen en te blijven. Met als doel om succesvol op veranderingen in te spelen en te groeien. Om mee te kunnen bewegen met fluctuaties op de arbeidsmarkt, maar professionals ook faciliteren om langer goed toegerust te blijven werken. Dat is het uitgangspunt van de lerende organisatie. De huidige transities in het sociaal domein vragen om lerende organisaties. Je als professional en als organisatie blijvend ontwikkelen, is voor beide partijen van belang, en onlosmakelijk verbonden met het succes van de organisatie.

Elke professional en elke organisatie heeft zijn eigen leerbehoefte. Bij het inrichten van leer- en veranderprocessen is het daarom van belang om goede, professionele kennis te gebruiken bij het formuleren van de juiste leerbehoefte, maar ook bij het inrichten van het proces eromheen. Om te luisteren, goede vragen te stellen, gericht te coachen. Zodat het leren de gewenste impact heeft en het leerrendement wordt geborgd. Deze tijd vraagt om leeroplossingen op maat.

De lerende organisatie vormgeven is het begin van een continu proces. Cycli van leren, reflecteren, verantwoorden en handelen zijn essentieel voor het versterken van nieuwe competenties. Het is de uitdaging om de juiste partner te vinden om deze processen gezamenlijk mee vorm te geven.

Onze uitgangspunten voor leeroplossingen met impact:

  1. Sluit aan op de werkcontext
  2. Stimuleer motivatie en empowerment
  3. Zorg voor uitwisseling met de praktijk (transfer)
  4. Betrek medewerkers én management

Verder lezen over onze visie op leer- en veranderprocessen kun je in onze visie op leren.

Voor vragen of meer informatie over leeroplossingen op maat, onze aanpak en werkwijze, kun je contact met ons opnemen: E: info@kanskwadraat.nl T: 030-8784881