Baby’s in de kinderopvang – Plus aanbod

niet verplicht wel aanvullend en verdiepend

De online module “Baby’s in de kinderopvang”, voldoet aan de scholingseisen wet IKK.

Basisaanbod: E-learning module inclusief certificaat 

Doelgroep

De training is gericht op pedagogisch medewerkers KDV die werken met baby’s in de baby- of verticale 0-4 jaar groep en meer verdieping zoeken in het werken met baby’s. De medewerkers hebben de online module “Baby’s in de kinderopvang” afgerond en de kennistoets met goed gevolg afgerond.

Themabijeenkomsten per onderwerp te volgen:

 • Levenslange breinontwikkeling: hoe breng je baby’s die veel huilen tot rust
 • De motorische ontwikkeling, wel stimuleren maar niet forceren
 • Taal; taalontwikkeling, de taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes
 • Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s
 • Spelen en spelontwikkeling
 • Prikkelreductie

Andere onderwerpen zijn ook mogelijk. De training wordt samen met u op maat samengesteld. Vraag naar onze mogelijkheden.

Trainingswijze

Afhankelijk van de leervraag van de organisatie worden er een of meer verdiepingsbijeenkomsten aangeboden. Op deze bijeenkomst wisselen wisselen theorie, intervisie, kijken naar filmbeelden en het delen van tips en ervaringen elkaar af. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de training op effectieve wijze te integreren in het werken met de baby’s in de dagelijkse beroepspraktijk. Tussen de trainingen door werken de deelnemers aan observaties, het maken van eigen filmbeelden en  aan kleine opdrachten om bepaalde werkwijzen en inzichten te toetsen en te ervaren in de praktijk. Ook is er aandacht voor het borgen van de  gedeelde visie die we samen ontwikkeld hebben.

Tijdsduur
Minimaal 1 dagdeel van ongeveer 3 uur.

Bewijs van deelname
Aan het eind van de training ontvangt de pedagogisch medewerker een bewijs van deelname.

Kosten
De prijs bij een in-company traject:

 • 1 dagdeel € 80,- per deelnemer
 • 2 dagdelen € 155,- per deelnemer
 • 3 dagdelen € 230,- per deelnemer
 • 4 dagdelen € 306,- per deelnemer
 • 5 dagdelen € 383,- per deelnemer

Bovengenoemde bedragen zijn  inclusief materiaalkosten en exclusief reiskosten en aanschafkosten voor de online basismodule “Baby’s in de kinderopvang” van Vyvoj Opleiden (goedgekeurd voor de eisen vanuit Wet IKK)

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15 (prijs bij minder dan 10 en meer dan 15 deelnemers in overleg).

Meer informatie over de verschillende ( keuze) onderwerpen:

  1. Levenslange breinontwikkeling: hoe breng je baby’s die veel huilen tot rust

  In deze bijeenkomst wordt de ontwikkeling van het brein voor en na de geboorte behandeld. Er wordt ingegaan op de effecten van stress bij baby’s, signalen van overprikkelde baby’s en de gevolgen van een slechte interactie tussen baby’s en opvoeders. Professionals in de kinderopvang kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het ondersteunen van baby’s in stress reductie en bij bovenmatig huilen.

  Doelen, de pedagogisch medewerker:

  • Heeft kennis van de theorie over levenslange breinontwikkeling
  • Heeft kennis van de effecten van stress bij baby’s
  • Heeft kennis van de signalen van overprikkelde baby’s
  • Heeft kennis van de gevolgen van een slechte interactie met baby’s
  • Kan aanbevelingen doen voor een goede opvang van baby’s
  • Heeft handvatten hoe zij de baby kan ondersteunen in stressreductie en bij bovenmatig huilen. 
  1. De motorische ontwikkeling, wel stimuleren maar niet forceren
  In deze bijeenkomst behandelen we theorie van Emmi Pikler en van Hanneke Poot waarin we met name focussen op het belang van een natuurlijke motorische ontwikkeling en het doorlopen van alle fasen zoals rollen, kruipen en zitten. Als professionals in de kinderopvang kunnen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

  Doelen, de pedagogisch medewerker:

  • Heeft kennis van de theorie rondom bewegen vanuit de theorie van Emmi Pikler en Hanneke Poot
  • Weet het verschil tussen stimuleren en forceren en kan daarnaar handelen
  • Heeft visie op het gebruik van de wipstoel, kinderstoel, Maxi-Cosi en de kleine box
  • Kan de juiste voorwaarden scheppen zodat baby’s zich optimaal motorisch kunnen ontwikkelen
  1. Taalontwikkeling, de taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes

  In deze bijeenkomst staat taal in de breedste zin centraal. Er is aandacht voor de taalontwikkeling en het belang van een rijk taalaanbod.  Het aanbieden van rijmpjes en versjes. Daarnaast verdiepen we on in de taal van het huilen (Aletha Solter) en leer je over werken met babygebaren.

  Doelen, de pedagogisch medewerker:

  • Heeft de kennis van de taalontwikkeling opgefrist
  • Kan beargumenteren waarom een rijk taalaanbod juist voor de baby van groot belang is en kan hier naar handelen
  • Weet waarom rijmpjes versjes belangrijk zijn voor de (taal)ontwikkeling van de baby
  • Weet dat er meerdere redenen zijn waarom baby’s huilen en kan inspelen op de verschillende behoeftes van de baby
  • Beseft dat patronen in het leven rond het omgaan met frustratie en pijn in de babytijd aangeleerd worden en dat hier keuzes in gemaakt kunnen worden.
  • Weet waarom babygebaren worden gebruikt en kent een aantal basis gebaren
  1. Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s

  In deze bijeenkomst staat het afstemmen met ouders centraal. Een vertrouwensband moet je opbouwen en ouders ondersteunen kan pas als het vertrouwen er is. Eerlijk communiceren zonder oordeel is de basis.

  Doelen, de pedagogisch medewerker:

  • Weet waarom het belangrijk is om niet oordelend en belerend te communiceren naar ouders toe. Oefent met communiceren zonder oordeel
  • Weet waarom afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk is voor het welbevinden van het kind.
  • Weet dat het belangrijk is om de kaders van de opvang en de pedagogische visie van de organisatie af te stemmen met ouders .
  • Kan een plannetje maken met ouders om samen naar een gemeenschappelijk doel toe te werken
  • Weet dat eerlijk en transparant zijn voorwaardelijk zijn voor een goede samenwerking.
  • Is zich bewust van haar eigen mensbeeld en de invloed hiervan op haar handelen
  1. Spelen en spelontwikkeling

  Spel is de motor van de ontwikkeling van kinderen. Het creëren van de juiste voorwaarden om kinderen met optimale betrokkenheid te laten spelen staat in deze bijeenkomst centraal.

  Doelen, de pedagogisch medewerker:

  • Kent de globale spelontwikkeling van het kind van 0-2 jaar
  • Weet waarom spelbetrokkenheid belangrijk is en hoe zij de spelbetrokkenheid kan vergroten
  • Leert aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en kan door te verbreden en te verdiepen het spelen te stimuleren
  • Weet hoe belangrijk uitdagende frisse materialen zijn
  • Weet dat jongens en meisjes anders spelen
  • Oefent met werken vanuit drie posities; nabij- en beschikbaar zijn/ meespelen/ leidinggeven

Een greep uit de overige mogelijkheden:

 • Het begeleiden van de deelnemers bij de uitvoering van de praktijkopdrachten uit de e-learning module en van de opdrachten vanuit de thema bijeenkomsten, feedback geven op de gemaakte opdrachten;
 • Coaching van de leidinggevende en/of pedagogisch coach op de implementatie van Werken aan de kwaliteit van de baby opvang en op het begeleiden van de deelnemers bij het werken aan de opdrachten.

We kunnen dit aanbod ook aanbieden via E-coaching/telefonisch coaching.

We bieden deze training aan in samenwerking met Clarine de Leve en Christine ten Kate www.christinetenkate.nl 

Wat is er verandert in 2018 in de CAO Kinderopvang?
Sinds 1 januari 2018 is er een verandering voor scholing voor werken met 0 – jarigen in de Cao Kinderopvang. Deze cao bevat diverse afspraken door de Wet IKK en de Harmonisatie onder andere op het gebied van de scholing voor werken met 0-jarigen. Voor alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken zijn er extra scholingseisen.

Door de gezamenlijke cao partijen is een scholingsaanbod vastgesteld die voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. De online module “ Baby’s in de kinderopvang” van Vyvoj Opleiden is opgenomen op deze lijst en voldoet aan de criteria. Het is ook mogelijk om uw medewerkers naast de erkende online module, scholingsbijeenkomsten aan te bieden. We doen dit geheel op maat.

Meer weten over onze module “Baby’s in de kinderopvang”? We nemen graag contact met u op.