Vier VVE basistraining

Vanaf het begin hebben pedagogisch medewerkers en peuterleidsters een belangrijke invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Naast de zorgtaken, begeleiden en motiveren pm’ers en peuterleidsters kinderen in het leren en in hun ontwikkeling. Door goed naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden krijgen de kinderen wat ze nodig hebben. Vooral kinderen met ontwikkelingsachterstanden zijn hierbij gebaat. Met de training basistraining VVE krijgen alle pedagogisch medewerkers en peuterleidsters dezelfde stevige basis.

Waarom deze basistraining?
De aanleiding voor het ontwikkelen van een Basistraining VVE is tweeledig. Pedagogisch medewerkers en peuterleidsters gaan op verschillende kennisniveaus aan de slag bij een organisatie. Wanneer ze van baan veranderen of van locatie bestaat de kans dat ze met een ander programma moeten gaan werken. Het gevolg is dat ze een lange nascholing moeten volgen zodat ze weer gecertificeerd zijn in een tweede VVE-programma. Daarnaast hebben invalkrachten veelal geen programmatrainingen gevolg maar moeten ze soms wel invallen op een VVE-groep. Met deze Basistraining VVE kunnen pedagogisch medewerkers en peuterleidsters een VVE-programma training naar keuze volgen.

Jarenlange kennis samengevoegd
Vier organisaties met jarenlange kennis en ervaring hebben hun handen ineen geslagen om de kwaliteit van het aanbod VVE op de werkvloer te verstevigen. De basistrainingen zijn op initiatief en in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld door Cito, CED-groep, De Activiteit en Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Basistrainingen VVE en stelt de trainingen beschikbaar aan andere gemeenten en VVE-organisaties in Nederland.  

Basisprogramma
Vier VVE is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten. Tijdens iedere bijeenkomst staat een routine of dagelijkse praktijk centraal. De training is praktijkgericht. Er worden casussen behandeld en gekeken naar het eigen handelen op de groep met kinderen, ouders en collega’s. Zodoende wordt kennis verbonden aan het concrete handelen op de groep. Medewerkers wisselen ervaringen systematisch uit. Dit zorgt naast verdieping ook voor een professionele cultuur.

Het coachingstraject is afgestemd op de behoefte en de vraag van de individuele medewerker. Daarbij is het portfolio dat iedere deelnemer gedurende de periode van de training bijhoudt leidend. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van video opnamen, observaties, feedbackgesprekken en modelling (voordoen).

Alle bijeenkomsten kennen een vergelijkbare opbouw:

 • Opening
 • Terugkoppeling praktijkopdrachten (coaching op de werkvloer met inzet van video-interactie begeleiding(VIB); consultaties
 • Aantal contactmomenten per telefoon of e-mail
 • Theorie en opdrachten
 • Praktijkopdracht
 • Afsluiting en evaluatie
 • Cursusmateriaal: map met theorie, werkbladen en hand-outs

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

De studiebelasting
De studiebelasting per bijeenkomst, inclusief het maken van praktijkopdrachten, ongeveer 8 tot 10 uur.

Certificaat
Na het succesvol afronden van deze cursus ontvangen alle deelnemers een officieel certificaat ‘Basistraining VVE’ voor vaste medewerkers.

Borging
Na iedere consultatie vindt er een voortgangsgesprek plaats met de leidinggevende/manager. Bij de laatste consultatie zal er een eindgesprek plaatsvinden met een aanbeveling voor borging van nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk. Deze gesprekken vinden plaats op locatie.

Methodiek
Vier VVE is gericht op het verwerken van VVE in de dagelijkse routines en de dagelijkse activiteiten. Tijdens iedere bijeenkomst staat één routine of dagelijkse activiteit centraal.

Inhoudelijke uitgangspunten zijn:

 • Holistische visie op het kind en op de leer-en ontwikkelingsprocessen van jonge kinderen.
 • Spel en dagelijkse activiteiten en routines; drie mogelijke opstapjes voor betekenisvolle leerprocessen waarmee de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd kan worden.
 • De Talentendriehoek met de drie pijlers: kind, omgeving en materiaal en de pm’er; de speelleeractiviteiten vormen het centrum, want spel is de leidende activiteit voor jonge kinderen. Er wordt invulling gegeven aan de volgende ontwikkelingsbehoeften van jonge kinderen:
  – exploreren en ontdekken;
  – sociaal-emotionele ontwikkeling;
  – communicatieve vaardigheden;
  – creatieve en beeldende competenties;
  – geletterdheid;
  – rekenen/wiskunde;
  – executieve functies.
  Jonge kinderen ervaren deze verschillende vaardigheden en competenties als één geheel. Tevens wordt ook rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen.
 • De drie V’s: verkennen, verbinden en verrijken. De pm’er kan een kind een stap verder brengen in zijn ontwikkeling door te verkennen waar de interesse ligt, deze verbindt aan een activiteit en ontwikkelingsdoel stelt om de activiteit te verrijken.
 • Kansen grijpen en kansen creëren: bewust zijn van gebeurtenissen op de groep die kansen biedt voor ontwikkelingsstimulering en ook doelgericht activiteitenaanbod te doen.
 • Interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie, structureren en grenzen stellen, begeleiden van onderlinge interacties, praten en uitleggen en ontwikkelingsstimulering (verwerkt in de 3 V’s)
 • Groepsmanagement om een balans te bieden in uitdaging en structuur.

Niveau
MBO-3

Vrijstellingenbeleid
Voor deze training geldt geen vrijstellingenbeleid.

Investering
In tijd
12 dagdelen; een bijeenkomst per maand.
10 uur coaching per individuele medewerker

Financieel

Contact
Voor inhoudelijke vragen over de training of voor een vrijblijvend adviesgesprek kun je contact opnemen met Kans2 op telefoonnummer 06-50489065 of per e-mail info@kanskwadraat.nl.