Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn er een aantal programma’s ontwikkeld. Met als doel om kinderen met minder achterstand te laten beginnen aan groep 3 zodat ze daarna met meer succes het onderwijs doorlopen.

V(V)E scholing en bijscholing conform nieuwe wet IKK

Door deel te nemen aan een van de bijscholingsbijeenkomsten voldoet een organisatie aantoonbaar aan de nieuwe eis. Welke bijeenkomst kies jij?

VVE basistraining

De aanleiding voor het ontwikkelen van een Basistraining VVE is tweeledig; pedagogisch medewerkers en peuterleidsters gaan op verschillende kennisniveaus aan de slag bij een organisatie. Wanneer ze van baan veranderen of van locatie bestaat de kans dat ze met een ander programma moeten gaan werken. Het gevolg is dat ze een lange nascholing moeten volgen zodat ze weer gecertificeerd zijn in een tweede VVE-programma. Daarnaast hebben invalkrachten veelal geen programmatrainingen gevolg maar moeten ze soms wel invallen op een VVE-groep. Met deze Basistraining VVE kunnen pedagogisch medewerkers en peuterleidsters een VVE-programma training naar keuze volgen.

VVE Uk en Puk

Hoe daag je het jonge kind uit? Tijdens de training VVE Uk en Puk leer je hoe je doelgericht de ontwikkelingskansen van het jonge kind kan vergroten. Tijdens de training worden veel verschillende onderwerpen behandeld. Je leert alles over de taalontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast gaan we aan de slag met rekenprikkels van kinderen en hoe je kinderen hierin kan uitdagen en stimuleren.

VVE Startblokken

Hoe kun je zorgen voor een pedagogische basis en een ontwikkelingsgerichte manier van omgaan met kinderen? Welke activiteiten kun je bedenken om een rijke speel- en leeromgeving te maken? Hoe begeleid je kinderen systematisch? Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de praktijk, je vragen en de uitwisseling van je ervaringen met collega’s. De bijeenkomsten geven je de gelegenheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Tijdens de laatste bijeenkomst ga je laten zien wat je hebt geleerd. Deze bijeenkomst wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking van je certificaat.

VVE Piramide

Piramide is het meest gebruikte VVE-programma. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen zoals geformuleerd door de National Research Council van de Verenigde Staten. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Piramide is een educatieve methode die geschikt is voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar. Van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep drie van de basisschool. Passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Piramide biedt volop ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerkers, leidsters, leerkrachten en de kinderen.